28 / 40
Aleteia writer, Philip Kosloski, receiving a blessing with the relic.
+

© Stephen Mc Elligott | Aleteia