7 / 40
Our Lady of Mount Carmel Friary, known locally as "Whitefriars."
+

© Stephen Mc Elligott | Aleteia