8 / 40
Crucifixion scene in the narthex of Whitefriars.
+

© Stephen Mc Elligott | Aleteia