9 / 40
Receiving the stamp at Whitefriars.
+

© Stephen Mc Elligott | Aleteia