29 / 38
Warsaw
+

© ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego