2 / 11
The Judean Mountains near Ein Karem.
+

© Photo Courtesy of Sr. Amata CSFN