11 / 13
Saint Nicholas Icon in Kitros Metropoly, 1864, Stergios Demitriou
+

© Public Domain