4 / 6
Fr. Simon Esshaki, a Chaldean Catholic priest, at the 2020 March for the Martyrs
+

© MARCH FOR THE MARTYRS