7 / 7
Deir as-Suriani Monastery in Wadi Natrun (Egypt)
+

© Lumen Roma CC |Wikimedia