9 / 12
Karol Wojtyla shaving in 1959.
+

© Photoshoot / REPORTER