Aleteia

Photo of the Day

Aleteia Image Department

‘A mother’s strength’

Aleteia Image Department

A Mass for Marriage in England

Aleteia Image Department

The marathon-running priests

Aleteia Image Department

Jubilee of Altar Servers!

Aleteia Image Department

The profession of perpetual vows

Aleteia Image Department

Pope Francis’ new space suit!

Aleteia Image Department

Memento mori

Aleteia Image Department

A 21st Century Abbey

07.06.18
Aleteia Image Department

Pope Francis and the boys

05.06.18
Aleteia Image Department

Corpus Christi procession in Rome

04.06.18
Aleteia Image Department

The joy of marriage

03.06.18
Aleteia Image Department

Adoremus in aeternum

02.06.18
Aleteia Image Department

King of the Mountain

01.06.18
Aleteia Image Department

Scouts in Adoration

31.05.18
1 2 3 35
Top 10 Photo of the Day
 1. Most Read
 2. Aleteia Image Department
  The Way of the Cowboy Priest
 3. Aleteia Image Department
  The Fiesta de las Flores y Palmas
 4. Aleteia Image Department
  Incorruptible
 5. Aleteia Image Department
  37 Years ago today
 6. Aleteia Image Department
  Memento mori
See More